Click the logo to go to the Lakota Emergence

homepage

Woiktani

36 x 60, beadwork, traditional paints, textiles

Ann-erika White Bird ◆ RST